Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013

23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Πέμπτη 3-10-2013
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
1.    Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

2.    Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

άρθρ. 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/20-11-2003 τ. Α’)
άρθρ. 2 παρ. 4α του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/7-4-2006 τ. Α’)
άρθρ. 8 παρ. 3 της 35557/Δ2/9-4-2003 (ΦΕΚ 465/17-4-2003 τ. Β’)
Φ.361.1/1059/105160/Δ1/11-10-2006 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ για τοποθετήσεις
Φ.361.1/697/126794/Δ1/14-10-2009 έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ για τοποθετήσεις
3.    Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής

Σχετ. προηγούμενου θέματος
4.    Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων

Σχετ. προηγούμενου θέματος
5.    Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Φ.361.4/39982/Δ1/22-3-2013 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΠΑ
6. Κατάταξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Μ.Κ.
άρθρ. 12, 13, 15, 16, 17, 20 και 23 του Ν. 4024/2011
2/13917/0022/17-2-2012 απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 414/τ.Β’ 23-2-21012)
2/17589/0020/29-2-2012 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
ΔΙΔΑΔ/Φ.31.21/1110/4597/9-4-2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2/20130/0022/30-3-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών
Φ.361.04/38203/Δ1/5-4-2012 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
122607/Γ6/9-10-2012 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
7.    Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου