Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014

Καστοριά: Πότε ανοίγουν τα Σχολεία του Νομού

Ο Δήμαρχος Καστοριάς έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τo γεγονός ότι  επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες στο Δήμο μας .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι:

    Οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Καλλικρατικού Δήμου Καστοριάς να ξεκινήσουν την λειτουργία τους την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2014, στις 10:00, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στον  Δήμο Καστοριάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου