Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013

Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Καστοριάς αφού έλαβε υπόψη του:
  1. Τις διατάξεις του άρθρ. 15 παρ. 6 και 7 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45 τ. Α’) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρ. 13 του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94 τ. Α’)
  2. Τη με αριθ. 13/9-7-2013 πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Καστοριάς με θέμα «προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών»
Κ   Α   Λ   Ε   Ι
Α. Όλους τους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλει αίτηση για βελτίωση θέσης.
Β. Τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση και έκαναν αίτηση για οριστική τοποθέτηση το Νοέμβριο.
Γ. Τους εκπαιδευτικούς που πήραν μετάθεση στο Ν. Καστοριάς.
Δ. Τους εκπαιδευτικούς που είναι αποσπασμένοι και επιστρέφουν από σχολεία του εξωτερικού.
Ε. Τους εκπαιδευτικούς που κρίθηκαν υπεράριθμοι και δεν τοποθετήθηκαν σε σχολικές μονάδες είτε με αίτησή τους, είτε επειδή δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις.
εντός πέντε (5) ημερών δηλαδή από Τρίτη 9-7-2013 έως και Δευτέρα 15-7-2013 στις 10:00 π.μ. να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης σε όποιες σχολικές μονάδες επιθυμούν ανεξαρτήτως κενών οργανικών θέσεων.
Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να δηλώσει μέχρι είκοσι (20) προτιμήσεις, χωρίς να γίνεται διαχωρισμός σε πρωινό και ολοήμερο τμήμα σχολικής μονάδας.
Οι δηλώσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στη Δ/νση Π.Ε. Ν. Καστοριάς και στη διοικητικό υπάλληλο κα Σκεμιτζή Κων/να μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.
Συνημμένα, σας παραθέτουμε τις κενές οργανικές θέσεις και τη δήλωση βελτίωσης θέσης ή οριστικής τοποθέτησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου