Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015

Παράταση θητείας των προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  Έχοντας υπόψη:  1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4327/2015 (Α΄ 50) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις ».  2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.7 του ν.3848/2010 ( Α΄71 ) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.»  3. Την αριθμ. Υ.100/20-2-2015 (Β΄ 299) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη »  4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.   Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  Παρατείνουμε τη θητεία των προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων καθώς και των προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων νηπιαγωγείων, μέχρι την πλήρωση των σχετικών θέσεων, όπως θα προβλέπονται αυτές από νεώτερες υπουργικές αποφάσεις.  Η εν λόγω παράταση αφορά μόνο στους ανήκοντες οργανικά στις σχολικές μονάδες στις οποίες έχουν οριστεί προϊστάμενοι.  
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου