Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016

Ενημέρωση για την ψηφοφορία για την πλήρωση θέσης του Διευθυντή Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,
επειδή κάποιοι συνάδελφοι με ρώτησαν γιατί ίσχυσαν διαφορετικά κριτήρια σε αυτούς που είχαν δικαίωμα ψήφου στις επιλογές Διευθυντών Σχολείων και στην επιλογή Διευθυντή Εκπαίδευσης, σας ενημερώνω ότι ο κατάλογος όσων είχαν δικαίωμα ψήφου συντάχθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση και αρμόδια για τον έλεγχο της ορθότητάς του ήταν η Εφορευτική Επιτροπή. Για ενημέρωσή σάς παραθέτω το άρθρο 36 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́
ΚΩΛΥΜΑΤΑ
Άρθρο 36
Κώλυμα συμφέροντος
1. Ο υπάλληλος δεν επιτρέπεται είτε ατομικώς είτε ως μέλος συλλογικού οργάνου να αναλαμβάνει την επίλυση ζητήματος ή να συμπράττει στην έκδοση πράξεων, εάν ο ίδιος ή σύζυγος του ή συγγενής του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθμό ή πρόσωπο με το οποίο τελεί σε σχέση ιδιαίτερης φιλίας ή έχθρας έχει πρόδηλο συμφέρον στην έκβαση της υπόθεσης.
2. Η παράβαση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου αποτελεί λόγο ακυρώσεως της σχετικής διοικητικής πράξης.
3. Υπάλληλοι που είναι σύζυγοι ή συγγενείς μεταξύ τους έως και τον τρίτο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του ίδιου συλλογικού
οργάνου.
4. Ο υπάλληλος υποχρεούται να ζητήσει την εξαίρεση του από κάθε ενέργεια των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, όταν ο ίδιος έχει κώλυμα.

Γαπκιάδης Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου